Тема 1

Тема 1. Кодування даних
1. Що таке код та кодування повідомлень?
2. Наведіть приклади кодування повідомлень, які використовуються в різних галузях знань.
3. Яке кодування називають двійковим?
4. Чому в сучасних комп’ютерах використовують двійкове кодування?
5. Назвіть переваги та недоліки кодування, яке використовується в комп’ютерах.
6. Який код використовується для кодування одного символу?
7. У чому полягає процес кодування символів у комп’ютері?
8. У чому полягає процес декодування символів у комп’ютері?
9. Що називається байтом?
10. Які одиниці вимірювання використовують для позначення довжини двійкового коду?
11. Що містять таблиці кодування символів?
12. Що покладено в основу кодування символів за стандартом ASCII?
13. Чому у світі використовують різні таблиці кодування?
14. У чому відмінність кодових таблиць ASCII та Unicode?

Тема 1. Кодирование данных

1.    Что такое код и кодирование сообщений?
2.    Приведите примеры кодирования сообщений, используемых в разных областях знаний.
3.    Какое кодирование называют двоичным?
4.    Почему в современных компьютерах используют двоичное кодирование?
5.    Назовите преимущества и недостатки кодирования, используемого в компьютерах.
6.    Какой код используется для кодирования одного символа?
7.    В чём состоит процесс кодирования символов в компьютере?
8.    В чём состоит процесс декодирования символов в компьютере?
9.    Что называется байтом?
10Какие единицы измерения используются для обозначения длины двоичного кода?
11Что содержат таблицы кодировки символов?
12Что положено в основу кодирования символов по стандарту ASCII?
13Почему в мире используются разные таблицы кодировки?

14В чём отличие кодовых таблиц ASCII и Unicode?