Тема 22


Тема 22. Текстові величини та операції  над ними

1. Наведіть приклади значень текстових величин.
2. Чим відрізняються значення символьного та рядкового типів?
3. Як описати величини символьного та рядкового типів мовами програмування? Що спільного та які є відмінності в описі текстових величин мовами Free Pascal і Python?
4. Які спільні властивості мають текстове поле й текстовий напис? Які є особливі властивості текстового поля?
5. У яких випадках у середовищі програмування Lazarus властивості Enabled текстового поля слід надати значення False?
6. Які операції можна виконувати з текстовими величинами?
7. Які функції використовують у мовах програмування для опрацювання текстових величин?
8. Чому програмний код у проекті може не виконатися взагалі, або в програмі можуть бути отримані неправильні результати?
9. Яких помилок допускаються при складанні програм у середовищах програмування?
10. У чому полягає процес налагодження програми?
11. З якою метою у програмах, написаних мовами програмування, використовують коментарі?
12. Як у середовищах програмування здійснюють контроль над значеннями змінних у процесі виконання програми?

Тема 22. Текстовые величины и операции с ними


1.    Приведите примеры значений текстовых величин.
2.    Чем отличаются значения символьного и строкового типов?
3.    Как описать величины символьного и строкового типов на языках программирования? Что общего и какие отличия в описании текстовых величин на языках Free Pascal и Python?
4.    Какие общие свойства имеют текстовое поле и текстовая надпись? Каковы особые свойства текстового поля?
5.    В каких случаях в среде программирования Lazarus свойству Enabled текстового поля следует задать значение False?
6.    Какие операции можно выполнять с текстовыми величинами?
7.    Какие функции используются в языках программирования для обработки текстовых величин?
8.    Почему программный код в проекте может не выполниться вообще, или в программе могут быть получены неправильные результаты?
9.    Какие ошибки могут быть допущены при составлении программ в средах программирования?
10В чём состоит процесс отладки программы?
11 Для чего в программах, написанных на языках программирования, используются комментарии?
12Как в средах программирования осуществляется контроль над значениями переменных при выполнении программы?