Тема 24


Тема 24. Опрацювання величин логічного типу.  Команда розгалуження

1. У чому різниця між описами порівняння величин мовами програмування Free Pascal і Python?
2. Як визначити значення логічного виразу, що містить логічні операції and, or та not? Як для пошуку відповіді на це запитання можна використати таблиці істинності?
3. Що спільного й відмінного мають логічні операції and та or?
4. Які засоби для перетворення логічних даних в інші типи передбачені у мові програмування Python?
5. Чим відрізняються описи оператора повного розгалуження мовами програмування Free Pascal та Python?
6. Наведіть приклади, коли у програмі варто застосовувати оператор неповного розгалуження.
7. Як мовами програмування Free Pascal і Python реалізувати вкладені розгалуження? Як у мові програмування Python позначають операторні дужки для запису групи команд, які в мові Free Pascal записують службовими словами begin та end?
8. Які елементи управління можна використати на формі для передавання у програму логічних значень?
9. У чому різниця між елементами управління прапорець і перемикач та для чого застосовують групи цих елементів?
10. До яких елементів управління належить список: тих, що передають у програму текстові значення чи логічних?

Тема 24. Работа с величинами логического типа.
Команда ветвления


1.    Назовите отличия между описаниями сравнения величин на языках программирования Free Pascal и Python.
2.    Как определить значение логического выражения, содержащего логические операции and, or и not? Как для поиска ответа на этот вопрос можно использовать таблицы истинности?
3.    Что общего и какие отличия имеют логические операции and и or?
4.    Какие средства для преобразования логических данных в другие типы предусмотрены в языке программирования Python?
5.    Чем отличаются описания оператора ветвления в полной форме на языках программирования Free Pascal и Python
6.    Приведите примеры, когда в программе стоит применять оператор ветвления в сокращённой форме.
7.    Как на языках программирования Free Pascal и Python реализовать вложенные ветвления? Каким образом на языке программирования Python указывают операторные скобки для записи группы команд, записываемые на языке Free Pascal служебными словами begin и end?
8.    Какие элементы управления можно использовать на форме для передачи в программу логических значений?
9.    В чём отличие между элементами управления флажок и переключатель и для чего применяют группы этих элементов?
10К каким элементам управления относится список — к передающим в программу текстовые значения или логические?