Тема 29


Тема 29. Обчислення  в електронних таблицях

1. Що відбувається під час копіювання формули до іншої клітинки?
2. Які посилання на клітинки електронної таблиці використовуються у формулах за замовчуванням?
3. Яке посилання доцільно використовувати у формулі, якщо вона використовується лише один раз і не буде копіюватися до інших клітинок таблиці?
4. З яких компонентів складається функція при роботі в середовищі електронних таблиць?
5. Які існують способи вставлення функцій до формули?
6. Що може бути аргументом функції?
7. Скільки аргументів може містити функція? Від чого залежить їх кількість?
8. Наведіть приклади задач зі шкільних дисциплін, для розв’язуванння яких можна використати функції з категорії Математичні або Статистичні в середовищі табличного процесора.
9. Наведіть приклади складених умов, які можна записати за допомогою логічних функцій.
10. Чим відрізняється умовне форматування від звичайного форматування?
11. Які формати можна змінювати в клітинках при застосуванні до них умовного форматування?
12. Як скасувати умовне форматування?
13. У яких випадках доцільно використовувати умовне форматування?

Тема 29. Вычисления в электронных таблицах


1.    Что происходит при копировании формулы в другую ячейку?
2.    Какие ссылки на ячейки электронной таблицы используются в формулах по умолчанию?
3.    Какую ссылку целесообразно использовать в формуле, если она используется только один раз и не будет скопирована в другие ячейки таблицы?
4.    Из каких компонентов состоит функция при работе в среде табличного процессора?
5.    Какие существуют способы вставки функций в формулу?
6.    Что может быть аргументом функции?
7.    Сколько аргументов может содержать функция? От чего зависит их количество?
8.    Приведите примеры задач из школьных дисциплин, для решения которых можно использовать функции из категории Математические или Статистические в среде табличного процессора.
9.    Приведите примеры составных условий, которые можно записать с помощью логических функций.
10Чем отличается условное форматирование от обычного форматирования?
11Какие форматы можно изменять в ячейках при применении к ним условного форматирования?
12Как отменить условное форматирование?
13В каких случаях целесообразно использовать условное форматирование?