Тема 18


Тема 18. Властивості і методи екранної форми та елементів управління

1.    Чим м відрізняються статичний і динамічний способи зміни значень властивостей об’єктів у середовищі програмування Lazarus? Наведіть приклади.
2.    Який оператор використовують у команді надання значень мовами Free Pascal та Python? Чи можна такі правила віднести до синтаксису мов програмування?
3.    Що таке подія та як вона пов’язана з об’єктом у середовищі програмування?
4.    Як дізнатись, які події можна застосувати до даного об’єкта? Наведіть приклади.
5.    Як пов’язати подію з кодом і процедури для її опрацювання? Які службові слова мови програмування Free Pascal використовують у такому коді?
6.    Яке призначення елемента управління кнопка на екранних формах?
7.    Що таке метод та як його викликати для обраного об’єкта?
8.    Як використання методів спрощує роботу з кількома формами в проекті?
9.    Для чого використовують вікна повідомлень при складанні програм із графічним інтерфейсом?

Тема 18. Свойства и методы экранной формы и элементов управления


1.    Чем отличаются статический и динамический способы изменения значений свойств объектов в среде программирования Lazarus? Приведите примеры.
2.    Какой оператор используют в команде присваивания значений на языках Free Pascal и Python? Можно ли такие правила отнести к синтаксису языков программирования?
3.    Что такое событие и как оно связано с объектом в среде программирования?
4.    Как узнать, какие события можно применить к данному объекту? Приведите примеры.
5.    Как связать событие с кодом процедуры для его обработки? Какие служебные слова языка программирования Free Pascal используют в таком коде?
6.    Каково назначение элемента управления кнопка на экранных формах?
7.    Что такое метод и как его вызывать для выбранного объекта?
8.    Как использование методов упрощает работу с несколькими формами в проекте?
9.    Для чего используют окна сообщений при составлении программ с графическим интерфейсом?