Тема 9


Тема 9. Опрацювання складних текстових документів

1. Для чого при оформленні документів використовують стилі?
2. Що таке стильове форматування документа?
3. Які види стилів використовують для форматування тексту?
4. Чим відрізняється стиль символу від стилю абзацу?
5. Як у документі створити кілька розділів? Коли це доцільно?
6. Як змінити значення параметрів форматування розділів документа?
7. У яких випадках доцільно працювати з документом у режимі структури?
8. Яку послідовність дій слід виконати для автоматизованого вставлення змісту документа?
9. Які засоби текстового процесора використовують для навігації документом?
10. Як за допомогою змісту та покажчика можна швидко перейти до потрібного місця в документі?
11. Для чого використовують шаблони при роботі з текстовим процесором?
12. У чому полягає відмінність між створенням документів із «чистого аркуша» та на основі шаблону?
13. Яке розширення має звичайний документ? Яке розширення має файл із шаблоном документа?
14. Яких правил доцільно дотримуватися при оформленні заголовків і підзаголовків документів?
15. Які існують правила для створення в середовищі текстового процесора складного документа?
16. Як об’єднати вміст декількох текстових документів в один складний документ?

Тема 9. Работа со сложными текстовыми документами

1.   Для чего при оформлении документов используются стили?
2.   Что такое стилевое форматирование документа?
3.   Какие виды стилей используются для форматирования текста?
4.   Чем отличается стиль символа от стиля абзаца?
5.   Как в документе создать несколько разделов? Когда это целесообразно?
6.   Как изменить значения параметров форматирования разделов документа?
7.   В каких случаях целесообразно работать с документом в режиме структуры?
8.    Какую последовательность действий следует выполнить для автоматизированной вставки оглавления документа?
9.    Какие средства текстового процессора используют для навигации по документу?
10Как с помощью оглавления и указателя можно быстро перейти к нужному месту в документе?
11. Для чего используют шаблоны при работе с текстовым процессором?
12В чём состоит отличие между созданием документов с «чистого листа» и на основе шаблона?
13Какое расширение имеет обычный документ? Какое расширение имеет файл с шаблоном документа?
14Какие существуют правила для создания в среде текстового процессора сложного документа?

15Как объединить содержимое нескольких текстовых документов в один сложный документ?