Тема 16Тема 16. Об’єкти програм із графічним інтерфейсом

1. Які елементи належать до графічного інтерфейсу програм та які події у програмі можуть бути пов’язані з ними?
2. Чому середовище Lazarus можна віднести до середовищ подійно-орієнтованого програмування? А чому — до візуального?
3. У чому схожість і відмінність створення об’єктів графічного інтерфейсу програм у відомих вам середовищах програмування?
4. Як створити проект у середовищі Lazarus та чому він складається з декількох файлів і папок?
5. Яке призначення має екранна форма у проекті, створеному в середовищі Lazarus?
6. Які властивості можуть мати об’єкти в проекті, створеному в середовищі Lazarus? Як можна змінити значення властивостей?
7. Як створити новий проект у середовищі Lazarus?


Тема 16. Объекты программ с графическим интерфейсом


1.    Какие элементы относятся к графическому интерфейсу программ и какие события в программе могут быть связаны с ними?
2.    Почему    среду   Lazarus    можно   отнести    к    средам    событийно-ориентированного программирования? А почему — к визуальному?
3.    Чем похожи и в чём отличие создания объектов графического интерфейса программ в известных вам средах программирования?
4.    Как создать проект в среде Lazarus и почему он состоит из нескольких файлов и папок?
5.    Каково назначение экранной формы в проекте, созданном в среде Lazarus?
6.    Какие свойства могут иметь объекты в проекте, созданном в среде Lazarus? Как можно изменить значения свойств?
7.    Как создать новый проект в среде Lazarus?